Kompletní znění pravidel soutěže – Bav se

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE: BAV SE NA ATRAKCÍCH A ODNES SI HRAČEK KOLIK UNESEŠ.

  

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento dokument stanovuje pravidla a podmínky marketingové akce s názvem “Bav se na atrakcích a odnes si hraček, kolik uneseš.”  (dále jen „Soutěž“).

Organizátorem Soutěže je společnost INEXAD s.r.o., IČ 28958055, DIČ CZ 28958055, sídlem Na Příkopě 14,  Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 155831, (dále jen „Organizátor“).

Soutěž probíhá v termínu od 6. 5. 2019 do 30. 6. 2019 (dále jen „Doba konání“).

Místem konání soutěže je prodejna Hamleys, Na Příkopě 14, Praha 1 (dále jen “Hamleys”).

 

KLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení vstupenek nebo kreditů na některou z Atrakcí (specifikováno viz dále v článku Atrakce) v Době konání Soutěže Účastníkem.  

Do Soutěže může přihlásit každý rodič nebo zákonný zástupce (dále jen „Účastník“) své dítě ve věku 3 – 15 let (dále jen „Dítě Účastníka“), který splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech. Zejména nikoliv však výlučně:

 

V Době konání soutěže nakoupí vstupenky nebo kredity na některou z Atrakcí v hračkářství Hamleys, Na Příkopě 14 (seznam těchto atrakcí je specifikován v článku Atrakce)

Je plně svéprávný a jeho rodičovská práva k dítěti nejsou nijak omezena;

Vyplní úplně a pravdivě slosovací lístek do Soutěže (dále jen „Přihlašovací kupon“).

Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Organizátorovi.
Bez výhrad souhlasí
se všemi pravidly a podmínkami Soutěže.

 

Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, Účastníci, kteří:

 

Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech.
Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodn
ého jednání v souvislosti se Soutěží.
Uvedou v Soutěži nepravdiv
é nebo neúplné informace.

Účastník prohlašuje a potvrzuje tím, že vysloví souhlas s účastí v této Soutěži v níže uvedeném smyslu, že se účastní Soutěže na základě svobodné a vážné, určité a srozumitelné vůle bez nátlaku a útisku.

 

PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI

Každý Účastník, resp. Dítě Účastníka, který nakoupí vstupenky nebo kredity na některou z Atrakcí

se může zapojit do Soutěže vyplněním Přihlašovacího kuponu a jeho odevzdáním do losovacího boxu.

Losovací box je umístěný na v Hamleys na Infokoutku.

Přihlašovací kupon musí být potvrzený od personálu Hamleys formou kulatého razítka s textem “Zábava začíná” v místě, které je k tomu v Přihlašovacím kuponu vyznačeno. Potvrzení zákazník získává na základě nákupu vstupenky nebo kreditů na některou z Atrakcív Hamleys, a to přímo v okamžiku nákupu (nikoliv dodatečně).

 

Vyhodnocení Soutěže bude probíhat tak, že každý týden bude vylosován jeden Účastník, resp. Dítě Účastníka, který získá možnost vybrat si hračky dle vlastního výběru v množství, které je Dítě Účastníka schopné unést a odnést na vzdálenost určenou Organizátorem, což je od Rakety, která je umístěna v přízemí obchodu Hamleys, k Pokladnám. Hodnota takto vybraných hraček zároveň nesmí v součtu přesáhnout prodejní cenu 10 000 Kč vč. DPH a mezi takto vybrané hračky není možné zahrnout Sběratelské výrobky a výrobky firmy Steiff.

 Slosování probíhá v Době konání soutěže vždy jednou týdně. Do aktuálního slosování jsou zařazeni vždy ti Účastníci, kteří se do Soutěže přihlásili v daném kalendářním týdnu (pondělí-neděle). Slosování probíhá vždy nejpozději ve středu v týdnu následujícím po týdnu, k němuž se Slosování vztahuje. Do aktuálního Slosování jsou zařazeni vždy pouze ti Účastníci, kteří odevzdají potvrzený Přihlašovací kupon v týdnu, ke kterému se Slosování vztahuje. Účastníci, kteří nejsou v příslušném týdnu vylosováni, nepostupují do Slosování v týdnu následujícím.


Účastníci nemají právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s účastí v Soutěž
i.

 

CENY V SOUTĚŽI

Výhrou v soutěži je 1 balíček hraček dle výběru Účastníka resp. výběru Dítěte Účastníka, do kterého může být vybrán libovolný počet a typ hraček ze sortimentu prodejny Hamleys, Na Příkopě 14. Takto vybraný balíček hraček musí být Dítě Účastníka schopné samo bez cizí pomoci unést a nést od Rakety, která je umístěna v přízemí obchodu, k Pokladnám. Dítě může použít 1 ks červené látkové tašky Hamleys. Hodnota takto vybraných hraček zároveň nesmí v součtu přesáhnout prodejní cenu 10 000 Kč vč. DPH a mezi takto vybrané hračky není možné zahrnout Sběratelské výrobky a výrobky firmy Steiff.  

Účastníci nemají nárok na vyplacení částky v hotovosti ani nárokování doplacení nebo jiné kompenzaci zbytkové částky či hodnoty do maximální částky výhry.  

O výhře v soutěži bude Účastník informován emailem na Kontaktní e-mail uvedené v Přihlašovacím kupónu. 

Podmínkou předání výhry je osobní výběr složení balíčku a jeho vyzvednutí v Hamleys, ze kterého proběhne foto/video dokumentace Účastníka a Dítěte Účastníka pro marketingové účely Hamleys, přičemž Účastník souhlasí s užitím takové fotografie/videa pro marketingové účely bez výhrad a za podmínek stanovených níže.

 

Nepřevzatá výhra, či výhra Účastníka, který nereaguje na zprávu Hamleys o výhře, propadá Hamleys po uplynutí lhůty 30 dnů od vyhlášení konkrétního výherce.

ATRAKCE:

OSOBNÍ ÚDAJE

Správcem osobních údajů Účastníka je Organizátor.

 Účelem zpracování osobních údajů Účastníka je řádná účast v Soutěži a s tím související činnosti jako jsou např. vyhodnocení Účastníků, kontrola a vyhodnocení splnění podmínek Soutěže ze strany Účastníků, veřejné vyhlášení výherce Výhry (zejména na webových stránkách a sociálních sítích Hamleys) a kontaktování výherce Výhry.

Právním základem zpracování je oprávněný zájem Hamleys na tom, aby osobními údaji Účastníka za výše uvedenými účely disponovala, neboť každý Účastník se Soutěže účastní dobrovolně. Proti zpracování osobních údajů tímto způsobem je možné vznést námitku prostřednictvím emailové zprávy na .  

Další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny https://www.hamleys.cz/ochrana-osobnich-udaju

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Soutěž je vyhlášena ve smyslu ust. § 1772 Občanského zákoníku.

Organizátor si vyhrazuje právo měnit podmínky Soutěže a to i v Době konání a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající hodnotě, případně Soutěž zrušit bez udání důvodů.

Účastník se zavazuje veškerá svá tvrzení a prohlášení na žádost Organizátora prokázat.

Organizátor si zároveň vyhrazuje právo zříci se odpovědnosti za tiskové chyby a chyby způsobené i přenosu elektronických zpráv a sdělení.

Tato pravidla a podmínky Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník udělením Souhlasu vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s těmito pravidly a podmínkami.